Νέες παραλαβές (Τελευταίες 30 ημέρες)

44 εγγραφές [1 - 20] Τελευταίες  ημέρες 
Περιοδικά - Εφημερίδες - Ημερολόγια Προσθήκη στο καλάθι 36043. ΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΦΑΡΟΣ [ΚΑΣΤΟΡΙΑ], δεκαπενθήμερον δελτίον Λειτουργών Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως περιφερειών Καστορίας-Νεστορίου. Έτος 1ον (1948), αριθ. φύλ.1, 1 Ιανουαρίου 1948, σ.8. Από τα περιεχόμενα: Αι επιδιώξεις μας [κύριο άρθρο] * Ν. Κ. Μπέντας, Τα κάλαντα στη Σιάτιστα * Κόνιτσα: νέαι Θερμοπύλαι, νέα Πίνδος * Εθνική δράσις κοινωφελών οργανώσεων 8 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33962. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1963-1964] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος όγδοος, Θεσσαλονίκη, 1963, σ.614, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Περιεχόμενα: ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ, ΠΑΝΑΓ. - ΤΖΩΓΑΣ, ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Ελληνική Θεολογική Βιβλιογραφία της τελευταίας εκατονταετίας (1860-1960). (Άρθρα και μελέται δημοσιευθείσαι εις τα κατά καιρούς περιοδικά) [μαζί δεμένος] Τόμος ένατος, εν Θεσσαλονίκη, 1964, σ.505. Περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Το βιβλίον του Εκκλησιαστού. Μετάφρασις εκ του Εβραϊκού Πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν * Αθ. Γερομιχαλός, Ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων και η εποχή του * Δαμ. Δόϊκος, Η θυσία κατά τας παραδόσεις της Πεντατεύχου * Σάββας Αγουρίδης, Η αρχιερατική προσευχή του Ιησού (Ιωάν. κεφ.17). Χαρακτήρ - Υπόμνημα 38 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33985. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1961-1962] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος έκτος, Θεσσαλονίκη, 1961, σ.248, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Χαρακτήρ της αλεξανδρινής μεταφράσεως του βιβλίου των Θρήνων * Παν. Χρήστου, Η εν τη τελευταία αναχωρήσει δραστηριότης Γρηγορίου του Θεολόγου κατά τας επιστολάς αυτού * Ευάγγελος Θεοδώρου, Η φιλοσοφία της θρησκείας του Karl Jaspers * Αντ. - Αιμ. Ταχιάος, Ο μητροπολίτης Ρωσίας Κυπριανός Τσάμπλακ [μαζί δεμένος] Τόμος έβδομος, Θεσσαλονίκη, 1962, σ.[19-249] - λείπει το πρώτο ανάτυπο του τόμου [σ.16]. Από τα περιεχόμενα: Αθ. Χαστούπης, Το βιβλίον του Αμώς. Μετάφρασις εκ του εβραϊκού πρωτοτύπου μετά κριτικήν αποκατάστασιν * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Η θεμελιώδης προϋπόθεσις ερμηνείας της βυζαντινής Ζωγραφικής * Σάββας Αγουρίδης, χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των χριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού [μαζί δεμένο] ΠΙΕΡΙΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η Ορθοδοξία εναντίον του Παπισμού και της Ουνίας, εν Αθήναις, 1960, σ.221 [μαζί δεμένο] Σεμινάριον Θεολόγων Θεσσαλονίκης, Παράδοσις και ανανέωσις εις την Εκκλησίαν, Θεσσαλονίκη, 1972, σ.206. Από τα περιεχόμενα: Βασ. Στογιάννος, Παράδοσις και Αγία Γραφή * Γ. Μαντζαρίδης, Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η Ορθόδοξος Παράδοσις * Θωμ. Προβατάκης, Ορθόδοξος τέχνη και Παράδοσις 40 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33959. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1967- 1968] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δωδέκατος, Θεσσαλονίκη, 1967, σ.438, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Γεώργιος Μαντζαρίδης, Η χριστιανική κοινωνία και ο κόσμος * Ιωάννης Αναστασίου, Βίος Κωνσταντίνου - Κυρίλλου. Βίος Μεθοδίου (μετάφρασις). Βίος Κλήμεντος Αχρίδος * Στέργιος Σάκκος, Ιωάννου 10,29 (Συμβολή εις την κριτικήν του κειμένου της Καινής Διαθήκης * Αθ. Γερομιχαλός, Ιωακείμ Σγουρός, μητροπολίτης Ξάνθης και αι αποφάσεις της Δημογεροντίας * Ιωάννης Φουντούλης, Βυζαντιναί λειτουργικαί "κατηχήσεις" (Συμβολή εις την ιστορίαν της ορθοδόξου Ομιλητικής) [μαζί δεμένος] Τόμος δέκατος τρίτος, 1968, σ.546. Από τα περιεχόμενα: Παν Σιμωτάς, Αι αμετάφραστοι λέξεις εν τω κειμένω των Ο' * Ευάγγελος Σδράκας, Σαμανισμός: Εθιμικόν φαινόμενον ή στοιχείον της θρησκευτικής ζωής των κατά φύσιν λαών * Ι. Καλογήρου, Το Τριαδικόν δόγμα κατά τον Δ' αιώνα * Δαμ. Δόϊκος, Σαμουήλ Σαούλ Βασιλεία 38 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33961. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1959-60] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος τέταρτος, Θεσσαλονίκη, 1959, σ.339, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Περιεχόμενα: Αρχιμ. Ιερ. Κοτσώνης, Αι προς αλλήλους σχέσεις των ποιμένων της Εκκλησίας * Σ. Αγουρίδης, Χρόνος και αιωνιότης (εσχατολογία και μυστικοπάθεια) εν τη θεολογική διδασκαλία Ιωάννου του Θεολόγου...* Ι. Αναστασίου, Οι Παυλικιανοί εις την Βαλκανικήν κατά την περίοδον της Τουρκοκρατίας * Παν. Σιμωτάς, Νεεμίας, απομνημονεύματα-έργον-προσωπικότης και σχέσεις αυτού προς τον Έσδραν * Παν. Χρήστου, Αι περιπέτειαι των εθνικών ονομάτων των Ελλήνων [μαζί δεμένος] Τόμος πέμπτος, Θεσσαλονίκη, 1960, σ.285. Από τα περιεχόμενα: Αθ. Γερομιχαλός, Ο μοναχικός βίος. Ιστορική αυτού εξέλιξις * Αθ. Χαστούπης, Κεφάλαια Πατέρων (Πιρκέ Αβώθ) [μαζί δεμένο] ΖΙΑΚΑΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο μυστικός ποιητής Maulānā Jalāladdīn Rūmī και η διδασκαλία αυτού. Διατριβή επί διδακτορία, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.329 45 €
Θρησκεία Προσθήκη στο καλάθι 33970. Αριστοτέλειον Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, [Θεολογική Σχολή - Επιστημονική Επετηρίς, 1971-1972] Επιστημονική Επετηρίς εκδιδομένη υπό της Θεολογικής Σχολής. Τόμος δέκατος έκτος, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.388 +σ.100 Πίνακες, από απόσυρση από βιβλιοθήκη (σφρ.). Από τα περιεχόμενα: Ευάγγελος Σδράκας, Ο Μέγας Αλέξανδρος ως υιός του θεού Άμμωνος - Διός * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Βυζαντινοί και μεταβυζαντινοί αγιογράφοι εν Μακεδονία * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Θέματα Θεομητορικής εικονογραφίας (εικονογραφικαί προσωνυμίαι - κέντρα ευλαβείας και εικονογραφικαί παραστάσεις της Θεοτόκου * Νικ. Ματσούκας, Υπάρχει χριστιανική φιλοσοφία; [μαζί δεμένος] Τόμος 17, 1972, σ.440 +σ.14 Πίνακες, ελάχιστη φθορά στο περιθώριο ενός φύλλου. Από τα περιεχόμενα: K. Kalokyris, Wesen und Gehalt der Orthodoxen Ikonographie * Ι. Καραβιδόπουλος, Απαρχαί Εκκλησιολογίας εις το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον * Δαμ. Δόϊκος, Το θαύμα εις την Παλαιάν Διαθήκην * Νικ. Ματσούκας, Εκκλησιολογία εξ επόψεως του τριαδικού δόγματος * Δημ. Τσάμη, Η ογδόη ημέρα * Κωνσταντίνος Καλοκύρης, Ο παρά το χωρίον Σάμαρι Μεσσηνίας Βυζαντινός ναός 38 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07078. ΒΙΖΟΥΚΙΔΗΣ, ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Η πρώτη πεντετηρίς [του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης]. Λόγος Ακαδημεικός..., εν Θεσσαλονίκη, "Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης", 1931, σ.16, 4ο, δύο ολοσέλιδες φωτογραφίες εκτός κειμένου 9 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 40287. ΒΛΑΧΟΣ, ΜΑΡ., "Μακεδονία", μια καινούργια επιτραπέζια σταφυλή όψιμης ωρίμανσης. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Α. Π. Θ.", 1989, σ.417- 425, εικόνες 5 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 19615. ΓΙΑΚΟΕΛ, ΓΙΟΜΤΩΒ, Απομνημονεύματα 1941 - 1943. Εισαγωγή - επιμέλεια Φραγκίσκη Αμπατζοπούλου, Θεσσαλονίκη, "Παρατηρητής", 1993, σ.123, 8ο 17 €
Φιλοσοφία Προσθήκη στο καλάθι 22986. ΓΚΟΦΣΤΕΤΕΡ, ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ, Η χαραυγή του πνεύματος. Ανατύπωσις εκ του περιοδικού «Μήνες», Θεσσαλονίκη, 1937, σ.14 8 €
Ιστορικά - Τουρκοκρατία, Ελληνική Επανάσταση Προσθήκη στο καλάθι 06476. ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο βαρώνος φομ Στάϊν και ο πρίγκηψ Λεοπόλδος. Ανάτυπον, Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", 1966, σ. 79-123, 8ο 7 €
Τεκτονικά - Θεοσοφικά Προσθήκη στο καλάθι 04015. Ε.Δ.Τ.Μ.Α.Τ.Σ, Τυπικόν του Α' Συμβολικού βαθμού (Μαθητού) του αρχαίου και αποδεδεγμένου Σκωτικού Δόγματος, εν Αν. Αθηνών, 1948, σ. 67 + αναδιπλούμενο σχέδιο κατόψεως του Ναού, 16ο 17 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 07816. "Η δεκαπενθήμερος Μακεδονία", δεκαπενθήμερος πολιτική επιθεώρησις, έκδοσις της εφημερίδος "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". Τεύχος 4, Θεσσαλονίκη, 16 Ιουνίου 1934, σ.64, εικόνες, στη πρώτη σελίδα διακριτική σφραγίδα κατόχου, μικρές φθορές στην ράχη: Χίτλερ και Μάζαρυκ , 8ο 13 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 41933. [Θέατρο, πρόγραμμα]: Θέατρο ΑΛΦΑ: Τζούλιου Έντλις, Νατάσα. Κωμωδία μετάφραση: Μ. Κουγιουμτζόγλου, σκηνοθεσία: Στέφανος Ληναίος, σκηνικά - κοστούμια: Ντούβλης, παίζουν: Έλλη Φωτίου, Στέφανος Ληναίος, Σταύρος Ξενίδης κ.ά., [σ.12] 5 €
Επιστήμες Προσθήκη στο καλάθι 04247. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ, Ι. Α., Τα τοπωνύμιά μας, η αξία τους και τα προβλήματά τους, Θεσσαλονίκη, 1958, σ.80, 8ο 13 €
Ιστορικά - Νεώτερη Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 30288. Ισραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης, Ιn memoriam. Αφιέρωμα εις την μνήμην των Ισραηλιτών θυμάτων του Ναζισμού εν Ελλάδι. Εξεδόθη υπό την διεύθυνσιν του αειμνήστου Μίκαελ Μόλχο Ραββίνου της Ισραηλιτικής Κοινότητος της Θεσσαλονίκης. Ελληνική απόδοσις Γεωργίου Κ. Ζωγραφάκη (Εκ της δευτέρας αναθεωρημένης γαλλικής εκδόσεως υπό του αειμνήστου Ιωσήφ Νεχαμά), Β' έκδοσις, Θεσσαλονίκη, 1976, σ.502, 4ο, φωτογραφίες, σκληρά εξώφυλλα 45 €
Τέχνες - Πολιτισμός Προσθήκη στο καλάθι 41910. Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, Η Μελίνα στο Κρατικό, τετράπτυχο, χαρτόνι, 1994 7 €
Ελληνική λογοτεχνία Προσθήκη στο καλάθι 41935. ΚΥΖΗΡΑΚΟΥ, ΤΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓ., Μέσ' τη χαραυγή. Ποιήματα, Αθήναι, 1949, σ.74, 8ο, με αφιέρωση 12 €
Ιστορικά - Γενική Ιστορία Προσθήκη στο καλάθι 38777. ΛΙΑΚΟΣ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Γλωσσική προέλευση 35 αρχαίων τοπωνυμιών της Μακεδονικής Ιλλυρίας. [Ανάτυπο], Θεσσαλονίκη, "Α.Π.Θ.", χ.χ. [1990], σ.1065-1073, μεγάλο σχήμα 6 €
Παιδεία Προσθήκη στο καλάθι 41934. ΜΑΛΤΕΖΟΣ, Κ., Ο επιστημονικός πολιτισμός και η εξέλιξις αυτού μέχρι της Αναγεννήσεως. Εναρκτήριος λόγος εκφωνηθείς τη 28η Φεβρουαρίου 1919, εν Αθήναις, 1919, σ.47, 8ο 18 €
< Προηγούμενο   [1] 2 3   Επόμενο >