(History - Byzantium)

164 items total [1 - 20] Search:  
History - Byzantium Add to basket 22438. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 3ος, Θεσσαλονίκη, 1971, σ.ι'+452, δεμένο, 4ο. Από τα περιεχόμενα: I. Barnea, Sceaux des empereurs byzantins decouverts en Roumanie * P. Schreiner, Zur Bezeichnung "Megas" und "Megas Basileus" in der byzantinischen Kaisertitulatur * Γρ. Θ. Στάθης, Η σύγχυση των τριών Πέτρων * Βασίλειος Δ. Φόρης, Μεσαιωνικά στερητικά επίθετα 30 €
History - Byzantium Add to basket 28073. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 2ος, Θεσσαλονίκη, 1970, σ.465, δεμένο, 4ο. Από τα περιεχόμενα: Ι. Καραγιαννόπουλος, Η πολιτική θεωρία των Βυζαντινών * Κ. Π. Κύρρης, Εσχατολογικαί αναζητήσεις εν Αμμοχώστω της Κύπρου επί Αρχιεπισκόπου Αρκαδίου Α΄(Α' ήμισυ του VII αιώνος) * B. Hendrickx, Recherches sur les documents diplomatiques non conservés, concernant la quatrième croisade et l' empire latin de Constantinople pendant les premières années de son existence (1200-1206) * R. Guilland, Etudes sur l' histoire administrative de l' Empire Byzantin 30 €
History - Byzantium Add to basket 37014. ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Η βυζαντινή Θεσσαλονίκη (Ιστορία-Κοινωνικός βίος-Τέχνη). Μετά εικόνων ολοσελίδων και εντός του κειμένου. [Φωτομηχανική ανατύπωση από την έκδοση του 1914], Θεσσαλονίκη, "Λέσχη του Βιβλίου", χ.χ., σ.158, 8ο 9 €
History - Byzantium Add to basket 06086. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Διήγησις περί της τελευταίας αλώσεως της Θεσσαλονίκης. Μονωδία επί τη αλώσει της Θεσσαλονίκης. Εισαγωγή - Κείμενο - Μετάφραση - Σχόλια Γιάννη Τσάρα, Θεσσαλονίκη, 1958, σ.λα'+104, 8ο, άκοπο, τυπώθηκε στα τυπογραφεία Ν. Νικολαΐδη 22 €
History - Byzantium Add to basket 40111. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠ., Η παρ' Ευσταθίω μνεία περί μονής τινος της Αχειροποιήτου. Ανατύπωσις..., εν Αθήναις, 1938, σ.258-261, φωτογραφία, με αφιέρωση 6 €
History - Byzantium Add to basket 41076. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Γενική θεώρηση της παλαιολογείου εποχής στη Θεσσαλονίκη. Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, "Κ.Ι.Θ. του Δήμου Θεσσαλονίκης", 1989, σ.43-51 5 €
History - Byzantium Add to basket 40571. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Δύο βυζαντινές συνονόματες πρωτεξαδέλφες πριγκίπισσες, νύφες σε ξένες αυλές, η Ελένη του Θεοδώρου Β' και η Ελένη του Δημητρίου Παλαιολόγου. Ανάτυπον, Αθήναι, 1986, σ.166-184, μεγάλο σχήμα 6 €
History - Byzantium Add to basket 13513. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Προβλήματα της Ιστορίας της Θεσσαλονίκης κατά τα τέλη του 14ου και αρχές του 15ου αιώνα Ανάτυπο, Θεσσαλονίκη, 1982, σ.32-41, 8ο 5 €
History - Byzantium Add to basket 22476. ΒΑΡΝΑΛΙΔΗΣ, ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Γρηγόριος ο Γ' ο τελευταίος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως πριν από την Άλωση (1453) και η φιλενωτική πολιτική του, Θεσσαλονίκη, "Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών", 2001, σ.163, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 22 €
History - Byzantium Add to basket 41755. ΒΡΑΝΟΥΣΗ, ΕΡΑ, "Κομισκόρτης ο εξ Αρβάνων" - σχόλια εις χωρίον της Άννης Κομνηνής , Ιωάννινα, "Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών", 1962, σ.29 10 €
History - Byzantium Add to basket 15962. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, τόμος 11ος (1982), Θεσσαλονίκη, σ.475+σ.7 πίνακες, 8ο. Από τα περιεχόμενα: Μέντζου - Μεϊμάρη, Κωνσταντίνα, Επαρχιακά ευαγή ιδρύματα μέχρι του τέλους της Εικονομαχίας * Αναστασίου, Ιωαν., Το ταξίδι του Robert Curzon, Jun. στο Άγιον Όρος το 1837 20 €
History - Byzantium Add to basket 06178. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, τόμος 13α, 13β: Δώρημα στον Ιωάννη Καραγιαννόπουλο, Θεσσαλονίκη, "K.B.E.", 1985, σ.ΧΧΧΙV+1628, 4ο, εικ. 60 €
History - Byzantium Add to basket 15998. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, τόμος 14ος (1988), Θεσσαλονίκη, σ.455+12πίν.+36εικ., 4ο. Περιέχονται και τα εξής κείμενα: α) Hendrickx, Benjamin, Régestes des empereurs latins de Constantinople (1204-1261/1272). β) Καδάς, Σωτ., Σημειώματα χειρογράφων των μονών του Αγίου Όρους (μονή Ξηροποτάμου) 20 €
History - Byzantium Add to basket 15997. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, Επιστημονικό όργανο Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών. Τόμος 16ος (1991), Θεσσαλονίκη, σ.445, 4ο, εικόνες. Από τα περιεχόμενα: Ζαχ.Τσιρπανλής, , Η εφαρμογή του φλωρεντινού "όρου" στο ελληνικό αρχιπέλαγος. Η περίπτωση της βενετοκρατούμενης Κρήτης και της ιπποτοκρατούμενης Ρόδου * Κωνσταντίνος Χαραλαμπίδης, Η πρώιμη εικονογραφία του Αγίου Θεοδώρου * Γεώργιος Νάκος, Η λειτουργική διατήρηση του Βυζαντινού Δικαίου στη Μακεδονία, διαμορφωτικό στοιχείο των ευρωπαϊκών Δικαίων * Τάσος Καραναστάσης, Ένας νεομάρτυρας στις Σέρρες του β' μισού του 15. αιώνα. Ο άγιος Ιωάννης ο Σερραίος και η ακολουθία του, έργο του Μεγάλου Ρήτορος Μανουήλ Κορινθίου 20 €
History - Byzantium Add to basket 22396. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 5ος * 1973, Θεσσαλονίκη, 1973, σ.464, πίνακες, 4ο. Από τα περιεχόμενα: A. Avenarius, Die Awaren und die Slaven in den Miracula Sancti Demetrii * Α. Στράτος, Οι "Κουροπαλάται" κατά τον Ζ΄αιώνα * Απόστολος Σαχίνης, Κριτικές παρατηρήσεις στη "Θυσία του Αβραάμ" * Λ. Μπούρας, Δύο Βυζαντινά μανουάλια από τη Μονή της Μεταμορφώσεως των Μετεώρων * Ι. Τσάρας, Ο τέταρτος καθολικός ναός της Θεσσαλονίκης στο Χρονικό του Ι. Αναγνώστη * Οδ. Λαμψίδης, Τα ρήματα εις την Χρονικήν Σύνοψιν Κ. Μανασσή * Michael Kyriakis, Satire and Slapstick in seventh and twelfth Century * D. ex. Hemmerdinger - Ηλιάδου, Les citations de l' Ephrem Grec * Sten Ebbesen, Ο Ψελλός και οι Σοφιστικοί Έλεγχοι, 8ο 28 €
History - Byzantium Add to basket 22430. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ, επιστημονικόν όργανον Κέντρου Βυζαντινών Ερευνών, Θεσσαλονίκη. Τόμος 4ος (1972), Θεσσαλονίκη, σ.489, δεμένο, εικόνες, από βιβλιοθήκη δικηγόρου (σφρ.), 4ο. Από τα περιεχόμενα: G. Weiss, Forschungen zu den noch nicht edierten Schriften des Michael Psellos * Ε. Κριαράς, Ο Μιχαήλ Ψελλός * Ι. Ε. Καραγιαννόπουλος, Παλαιογραφία, Κωδικολογία και Διπλωματική εις τα πλαίσια των βυζαντινολογικών ερευνών των ετών 1966-1971 * Π. Ασημακοπούλου - Ατζακά, Πέντε ψηφιδωτά δαπέδου του Μουσείου Θεσσαλονίκης * Costas P. Kyrris, John Cantacuzenus, the Genoese, the Venetians and the Catalans (1348-1354) * Γρ. Στάθης, Η Βυζαντινή Μουσική στη Λατρεία και στην Επιστήμη 28 €
History - Byzantium Add to basket 39856. ΒΥΖΑΝΤΙΝΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ, διεθνής επιστημονική επετηρίς βυζαντινής και μεταβυζαντινής ερεύνης, εκδότης - διευθυντής Άγγελος Νεζερίτης, Αθήναι. Τόμος Α', από τα περιεχόμενα: Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Τιμωρία παροίκου της Ρόδου στα χρόνια των Ιπποτών (1491) * Αριστοτέλης Ευτυχιάδης, Ιατρική και Εκκλησία στο Βυζάντιο * Ναυκράτιος Τσουλκανάκης, Ο επιφανής οίκος Καλογερά στην Πάτμο και αλλού πριν και μετά την Άλωση * Ιωάννης Λασκαράτος, Η οφθαλμολογία εις τα έργα των βυζαντινών ιατρών 15 €
History - Byzantium Add to basket 38861. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ-ΑΡΝΑΚΗΣ, Γ., Οι πρώτοι Οθωμανοί. Συμβολή εις το πρόβλημα της πτώσεως του ελληνισμού της Μικράς Ασίας (1282 - 1337). Εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή..., Αθήναι, 1947, σ.246, 8ο, άκοπο 27 €
History - Byzantium Add to basket 33414. Γεώργιος ο Κύπριος * George of Cyprus [δίγλωσσο]. Έκδοσις του βιβλίου εις την αγγλικήν και εισαγωγή ... υπό Α. Πελενδρίδη, Nicosia, 1999, σ.53, 8ο, σκληρά εξώφυλλα 15 €
History - Byzantium Add to basket 41358. ΓΚΟΥΤΖΙΟΥΚΩΣΤΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ - ΜΟΝΙΑΡΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ, Η περιφερειακή διοικητική αναδιοργάνωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας από τον Ιουστινιανό Α' (527 - 565): Η περίπτωση της Quaestura Iustiniana Exercitus, Θεσσαλονίκη, "Βάνιας", 2009, σ.liii + 264, 8o 18 €
< Previous   [1] 2 3 4 5 ...9   Next >
http://www.old-books.gr/cialis-greece.htmlhttp://www.old-books.gr/viagra-greece.html