(Νομικά)

857 εγγραφές [201 - 220] Αναζήτηση:  
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 17062. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ, εβδομαδιαία δικαστική εφημερίς, διευθυντής - υπεύθυνος: Πέτρος Θηβαίος, Αθήναι. ΄Ετος Α' - αριθ. 1 (1 Απριλίου 1934) έως αριθ. 30 (16 - 23 Δεκεμβρίου 1934), σ.928+91 [πίναξ περιεχομένων], δεμένο 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22875. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ, μηνιαία δικαστική εφημερίς, διευθυντής - υπεύθυνος: Γεώργιος Π. Κουσουλάκος, Αθήναι. ΄Ετος ΙΓ' - 1946, Αθήναι, "Ιωάν. & Π. Ζαχαρόπουλος", 1946, σ.535, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22876. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ, μηνιαία δικαστική εφημερίς, διευθυντής - υπεύθυνος: Γεώργιος Π. Κουσουλάκος, Αθήναι. ΄Ετος ΙΒ' - 1945, Αθήναι, "Ιωάν. & Π. Ζαχαρόπουλος", 1945, σ.383, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 17 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 22877. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ, μηνιαία δικαστική εφημερίς, διευθυντής - υπεύθυνος: Γεώργιος Π. Κουσουλάκος, Αθήναι. ΄Ετος ΙΑ' - 1944, "Ιωάν. & Π. Ζαχαρόπουλος", σ.298 [μαζί] ΄Ετος ΙΒ' - 1945, σ.385. Τα δύο έτη 1944 και 1945 δεμένα (βιομηχανική βιβλιοδεσία) σε ένα σώμα., Αθήναι, 4ο 45 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 38932. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ, μηνιαία δικαστική εφημερίς, διευθυντής - υπεύθυνος: Πέτρος Θηβαίος - Διεύθυνσις συντάξεως Νικόλαος Π. Θηβαίος, Αθήναι. ΄Ετος Ζ' - 1940, Αθήναι, "Ι. & Π. Ζαχαρόπουλος", 1940, σ.688, 4ο, βιομηχανική βιβλιοδεσία 20 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 28760. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ, εκδότης Δημοσθένης Θεοφιλόπουλος, Αθήναι. Περίοδος Γ', έτος ΙΕ' - τόμος ΚΕ, τεύχος 1115, 8 Σεπτεμβρίου 1938 έως τεύχος 1160-61, 15/31 Αυγούστου 1939, σ.1424+23, δεμένο, ελάχιστες υπογραμμίσεις με μολύβι 35 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39986. ΖΑΓΚΑΡΟΛΑΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ, Η αρχή ουδεμία ποινή άνευ πταίσματος και αι από ταύτης παρεκκλίσεις. Μέρος ΙΙ: Τα εκ του αποτελέσματος χαρακτηριζόμενα εγκλήματα, Αθήναι, "Νικ. Α. Σάκκουλας", 1950, σ.96, 8ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05166. ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Δικονομία διοικητικής εκτελέσεως. Νόμος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, εν Αθήναις, 1931, σ.385, 8ο, δεμένο 15 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 05090. ΖΕΓΚΙΝΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Το έγκλημα και η γυναίκα, Θεσσαλονίκη, "Εταιρεία Προστασίας Αποφυλακιζομένων Θεσσαλονίκης", 1951, σ. 24, 8ο, άκοπο 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26765. ΖΕΠΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Βασιλικά. Κατά την εν Λειψία έκδοσιν...οις προσετέθησαν αι Νεαραί των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλείποντα κείμενα της Ιουστινιανείου Νομοθεσίας , τα κείμενα Jus Graecoromanum, η μέχρι του νυν σχετική νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και πλείσται ερμηνευτικαί σημειώσεις. Τόμος δεύτερος, βιβλίον 13-23 , εν Αθήναις, "Δ. & Π. Δημητράκος", 1910, σ.1305, διαστάσεις 21Χ29, δεμένο - συντήρηση 120 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 26766. ΖΕΠΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ, Βασιλικά. Κατά την εν Λειψία έκδοσιν...οις προσετέθησαν αι Νεαραί των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων αι μέχρι της καταλύσεως της Βυζαντιακής Αυτοκρατορίας εκδοθείσαι, τα ελλείποντα κείμενα της Ιουστινιανείου Νομοθεσίας , τα κείμενα Jus Graecoromanum, η μέχρι του νυν σχετική νομολογία των Ελληνικών Δικαστηρίων και πλείσται ερμηνευτικαί σημειώσεις. Τόμος τρίτος, βιβλίον 24 - 38 , έκδοσις δευτέρα, εν Αθήναις, "Δ. & Π. Δημητράκος", 1911, σ.1236, διαστάσεις 21Χ29, δεμένο - συντήρηση 120 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40079. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., "Παλληκαριάτικον" ή "αγριλίκιον". Ανάτυπον, Αθήναι, "Πελοποννησιακά", 1962, σ.322-347, με αφιέρωση 8 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18275. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Ενοχικόν δίκαιον. Β'. Μέρος Ειδικόν - τεύχος 3ον, Αθήναι, 1949, σ.257-384, 4ο 13 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 18276. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Ενοχικόν δίκαιον. Β'. Μέρος Ειδικόν - τεύχος 6ον, Αθήναι, 1952, σ.641-768, 4ο 12 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 21116. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Η ελληνική νομική παιδεία και τα προβλήματά της [Διάλεξις]. Ανάτυπον εκ του περιοδικού ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ, Αθήναι, 1960, σ.14 4 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40083. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Κειτούκειτος - Τιπούκειτος. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 1978, σ.157-174 6 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40081. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Ο Ευρωπαϊκός πολιτισμός και το μήνυμα των Δελφών. Ανάτυπον , Αθήναι, 1978, σ.12 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40080. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Το δίκαιον εις τας Ασσίζας της Αντιοχείας. Ανάτυπον, Αθήναι, 1963, σ.111-119 5 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 40082. ΖΕΠΟΣ, ΠΑΝ., Το δίκαιον της Κύπρου επί φραγκοκρατίας. Ανάτυπον, εν Αθήναις, 19789, σ.123-141, με αφιέρωση 7 €
Νομικά Προσθήκη στο καλάθι 39972. ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το Σύνταγμα πηγή του διοικητικού δικαίου εν Ελλάδι, Αθήναι, 1970, σ.77, 8ο 16 €
< Προηγούμενο   1... 9 10 [11] 12 13 ...43   Επόμενο >